від № б/н

МЕМОРАНДУМ про співпрацю і соціальне партнерство у сфері ЖКГ та Договір про благодійну допомогу

Додатково див. лист ДФС від 12.07.2012 р. № 1260/6/15-1215 із запитом та коментарем до нього: Бухгалтерія. - 2017. - № 21. - С. 15 (спецвипуск "Таємниці податкового двору - 5 (ексклюзивні документи, роз'яснення, аналітика)"). 

ЗРАЗОК

МЕМОРАНДУМ

про співпрацю і соціальне партнерство

_________                                                                                       ___________

(місто)                                                                                               (дата)

 

Цей Меморандум є договірним актом між міською радою (далі — Сторона 1) в особі міського голови (ПІБ), що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Головою Ради директорів (далі — Сторона 2), ПрАТ в особі Голови правління (ПІБ) (далі — Сторона 3), що діє на підставі Статуту підприємства (разом — Сторони).

1.  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ МЕМОРАНДУМУ

1.1. Спільна співпраця і партнерство Сторін спрямовані на створення сприятливих умов для життя в місті, поліпшення якості надання послуг у сфері ЖКГ, у галузях охорони здоров'я та освіти, досягнення економії енергоресурсів. Реалізація заходів Меморандуму дозволить забезпечити комфортні умови проживання, зміцнення і вдосконалення матеріально-технічної бази бюджетних установ, розвиток інфраструктури житлово-комунального комплексу і об'єктів благоустрою з урахуванням фінансової підтримки і за участю ПрАТ в її реалізації.

1.2. З метою виконання Меморандуму визначено пріоритетні напрями в соціальній сфері, ЖКГ і об'єктах благоустрою (згідно з додатком до Меморандуму).

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

Підписуючи цей Меморандум, Сторони погодилися спільними зусиллями забезпечити реалізацію заходів щодо модернізації ЖКГ, поліпшення змісту соцсфери і об'єктів благоустрою, формування соціального партнерства, взаємної довіри, співпраці та взаємодії між Сторонами.

2.1. Для виконання Меморандуму Сторона 1 бере на себе зобов'язання:

— опублікувати текст Меморандуму в ЗМІ;

— підготувати спільно з ПрАТ проект Програми соціально-економічного розвитку міста за участю ПрАТ в її реалізації і заходи щодо її реалізації;

— організувати проведення громадських слухань з обговорення проекту Програми;

— із залученням громадськості забезпечити контроль за виконанням Меморандуму;

— для реалізації пріоритетних заходів надавати технічну та іншу необхідну документацію Сторонам;

— надавати організаційну підтримку виконанню взятих Сторонами зобов'язань.

2.2. Для виконання Меморандуму Сторона 2 бере на себе зобов'язання:

— сприяти в реалізації заходів з модернізації ЖКГ, поліпшення утримання соцсфери та об'єктів благоустрою міста;

— брати спільну участь у фінансуванні пріоритетних заходів, спрямованих на поліпшення рівня життя жителів міста, якості надання послуг у сфері ЖКГ, в галузях охорони здоров'я та освіти;

— вносити пропозиції і контролювати підсумки реалізації заходів щодо зміцнення і вдосконалення матеріально-технічної бази бюджетних установ, розвиток інфраструктури житлово-комунального комплексу та об'єктів благоустрою.

2.3. Для виконання Меморандуму Сторона 3 бере на себе зобов'язання:

— брати участь у розробці проекту Програми соціально економічного розвитку міста і заходів щодо її реалізації;

— щокварталу, під час підбиття підсумків виконання колективного договору ПрАТ, інформувати працівників підприємства про реалізацію Меморандуму;

— брати участь у проведенні «круглих столів» і вносити пропозиції щодо зміцнення і вдосконалення матеріально-технічної бази бюджетних установ, розвитку інфраструктури житлово-комунального комплексу та об'єктів благоустрою;

— брати спільну участь у реалізації пріоритетних заходів, спрямованих на поліпшення рівня життя жителів міста, якості надання послуг у сфері ЖКГ, галузях охорони здоров'я та освіти.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Цей Меморандум складено українською мовою у 3 трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

3.2. Підписуючи цей Меморандум, Сторони публічно визнають, що дотримання і реалізація положень цього Меморандуму слугуватимуть гарантією стабільності й послідовності соціально-економічного розвитку міста та створення сприятливих умов у сфері ЖКГ і соціальній інфраструктурі.

3.3. Цей Меморандум є відкритим для підписання всіма установами, організаціями, підприємствами міста та для вільного входження до нього нових учасників.

3.4. Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами.

Підписи Сторін:

Зразок

Договір №___

_________                                                                                       ___________

(місто)                                                                                             (дата)

 

ПрАТ (далі — Благодійник) в особі Голови Правління, що діє на підставі Статуту і Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», з однієї сторони, ТОВ (далі — Підрядник) в особі директора, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, Управління капітального будівництва та ЖКГ міської ради (даліОтримувач благодійної допомоги) в особі заступника начальника, що діє на підставі рішення міської ради VI скликання, Положення про управління капітального будівництва і ЖКГ міської ради, з третьої сторони (далі — Сторони), керуючись Меморандумом про співпрацю і соціальне партнерство (далі — Меморандум), уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник зобов'язується за рахунок коштів Благодійника, на свій ризик виконати передбачені Меморандумом і цим договором роботи, конкретний перелік та обсяг яких зазначено у Додатках 1 (ремонт) і 2 (реконструкція), у строки, визначені в календарному плані виконання робіт (Додаток 3). Зазначені Додатки є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Під терміном «роботи» у цьому Договорі визначаються будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні, режимно-налагоджувальні, випробувальні та інші роботи, пов'язані з ремонтом (реконструкцією) об'єктів, зазначених у Додатках 1, 2 до цього Договору (крім робіт з технагляду).

2. УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Відповідно до календарного плану виконання робіт Підрядник зобов'язується виконати певні роботи у встановленій послідовності, скласти акти приймання виконаних робіт (типова форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-3, надати їх Отримувачу благодійної допомоги і Благодійнику для підписання.

2.1.1. Підрядник зобов'язується виконувати роботи відповідно до умов цього Договору та положень чинного в Україні законодавства.

2.1.2. Підставою для початку робіт Підрядника є Акт приймання-передачі об'єкта в ремонт (реконструкцію), який підписується Отримувачем благодійної допомоги і Підрядником.

2.2 Усі матеріали, що використовуються для виконання робіт, мають відповідати умовам і стандартам, що діють в Україні.

2.3. Підрядник несе відповідальність перед Отримувачем благодійної допомоги і Благодійником за результати та якість робіт, а також за невиконання зобов'язань субпідрядниками.

2.4. Технагляд за проведенням робіт здійснюється Благодійником. Благодійник зобов'язаний надати Отримувачу благодійної допомоги список осіб, що здійснюють технагляд.

2.5 Роботи виконуються Підрядником з матеріалів, придбаних Підрядником за рахунок коштів Благодійника, або з використанням власних матеріалів.

2.5.1. Матеріали, які є власністю Підрядника, а також ті, які були придбані Підрядником за рахунок Благодійника, доставляються до місця проведення робіт силами Підрядника за рахунок Благодійника.

2.5.2. Підрядник зобов'язується забезпечити збереження матеріалів на місці виконання робіт та нести відповідальність за їх втрату чи пошкодження, а також неправильне використання, якщо пошкодження сталося з його вини.

2.6. Ризик випадкового знищення чи пошкодження матеріалів і результатів робіт до їх прийняття Отримувачем благодійної допомоги несе Підрядник.

2.7. При виконанні робіт Підрядник зобов'язаний провести інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки, а також вимог чинного законодавства про охорону праці для власних працівників, які безпосередньо зайняті виконанням робіт.

2.8. Підрядник письмово повідомляє Отримувача благодійної допомоги про сторонні організації, які залучаються ним до виконання робіт за цим Договором, не пізніше трьох робочих днів після укладення договорів з такими організаціями.

3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Строки виконання робіт визначаються у календарному плані виконання робіт, який розробляється Підрядником, і після затвердження Отримувачем благодійної допомоги і Благодійником стають невід'ємною частиною цього Договору.

3.2. Факт виконання робіт підтверджується Актом приймання виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в), який підписується Підрядником і Отримувачем благодійної допомоги після його візування особою, що здійснює технагляд за проведенням робіт.

3.3. Підрядник може достроково завершити виконання робіт за цим Договором, повідомивши про це Отримувача благодійної допомоги не пізніше, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати закінчення робіт.

3.4. У разі виникнення обставин, які не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у межах встановлених строків, такі строки Сторони можуть переглянути.

3.4.1. Обставинами, які перешкоджають виконанню робіт у встановлені строки і не залежать від Підрядника, а також надають йому право переглянути ці строки, зокрема, є:

1) обставини непереборної сили;

2) обставини, за які відповідають Отримувач благодійної допомоги та/або Благодійник: затримки у фінансуванні; перешкоди для доступу до об'єктів, на яких здійснюються роботи; несвоєчасне прийняття робіт;

3) зупинення виконання робіт за рішенням органів державної влади (у тому числі правоохоронних органів).

3.4.2 Про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню робіт, Підрядник зобов'язаний повідомити Отримувача благодійної допомоги письмово, не пізніше, ніж наступного робочого дня з дати їх виявлення.

3.4.3. У відповідь на повідомлення, зазначене у пп.3.4.2. цього Договору, Отримувач благодійної допомоги надсилає Підряднику та Благодійнику пропозицію про час і місце проведення переговорів стосовно внесення змін до календарного плану виконання робіт.

3.4.4. Якщо Отримувач благодійної допомоги не відповів на повідомлення Підрядника та/або не провів переговори про внесення змін до календарного плану виконання робіт, строки виконання робіт автоматично збільшуються на кількість днів, протягом яких тривала дія обставин, зазначених у підпункті 3.4.1 цього Договору.

3.5. Сторони можуть змінити строки виконання робіт, підписавши відповідну угоду про внесення змін до календарного плану виконання робіт.

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Договірна ціна за цим Договором визначається на підставі загальної кошторисної вартості робіт, виконаних у межах цього Договору, складеної на підставі чинних норм і розцінок Державних будівельних норм, з урахуванням розміру витрат і винагороди Підрядника.

Кошториси затверджуються Отримувачем благодійної допомоги і погоджуються Підрядником. Вартість конкретних робіт зазначено у Додатках 1, 2 до цього Договору.

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на підставі виставленого Підрядником рахунку.

4.2.1. Остаточний розрахунок із Підрядником за фактично виконані роботи Благодійник здійснює на підставі довідки про вартість виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-3 (далі — довідка про вартість виконаних робіт) протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати її підписання.

4.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України — гривні у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

4.4. Датою здійснення оплати робіт вважається дата зарахування коштів на поточний банківський рахунок Підрядника.

4.5. Сторони можуть змінити спосіб, строки розрахунків, а також вартість робіт шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. На Підрядника у межах цього Договору покладаються такі зобов'язання:

5.1.1. Виконати роботи у повному обсязі та відповідно до розробленої кошторисної документації, чинних державних будівельних норм (ДБН), а також у встановлені календарним планом виконання робіт строки.

5.1.2. Перед початком робіт розглянути і погодити із Отримувачем благодійної допомоги та Благодійником кошторисну документацію на виконання робіт.

5.1.3. Виконати у передбачені календарним планом виконання робіт строки будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні, випробувальні та інші роботи, передбачені цим Договором.

5.1.4. Складати і надавати оформлені відповідним чином акти форми № КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт та витрат Отримувачу благодійної допомоги і Благодійнику в строк до 25 числа поточного місяця.

5.1.5. Після закінчення робіт за об'єктами складати акти здачі-приймання виконаних робіт за формою, визначеною Додатком 3, і надавати їх Отримувачу благодійної допомоги і Благодійнику для підписання в порядку і строки, встановлені цим Договором.

5.1.6. Використовувати обладнання і матеріали, які відповідають існуючим технічним вимогам і нормативним актам з їх монтажу та експлуатації.

5.1.7. Залучати для виконання робіт фахівців, що мають відповідну кваліфікацію.

5.1.8. Під час виконання робіт забезпечити дотримання необхідних правил техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки.

5.1.9. Безперешкодно допускати представників Отримувача благодійної допомоги і Благодійника на об'єкти для контролю за ходом і якістю виконання робіт, а також надавати їм необхідні документи, які стосуються обладнання та матеріалів, що використовуються в процесі виконання робіт.

5.1.10. Інформувати Отримувача благодійної допомоги та Благодійника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, які перешкоджають його виконанню, а також про дії, необхідні для їх усунення.

5.1.11. Не допускати порушення (пошкодження) об'єктів благоустрою міста під час виконання робіт за цим Договором, у разі допущення порушення (пошкодження) відновити об'єкт благоустрою до первісного стану за свій рахунок і власними силами.

5.1.12. Забезпечити повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації на виконані роботи, визначити осіб, відповідальних за її ведення.

5.1.13. Здійснювати ведення загального журналу робіт і спеціальних журналів на окремі види робіт, перелік яких встановлюється Підрядником за погодженням із технічним наглядом, відповідно до вимог чинних нормативних документів. Технічний нагляд у будь-який час може ознайомитися з порядком ведення журналів, у разі необхідності засвідчує кожен запис, викладає свої претензії щодо об'єктивності й повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги технічного нагляду з усунення виявлених порушень враховуються Підрядником, і запис про їх виконання заноситься до журналу.

5.1.14. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Договору надати Благодійнику та Отримувачу благодійної допомоги перелік осіб, які уповноважені представляти Підрядника на об'єктах, а також підписувати від імені Підрядника акти приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-3, а також акти здачі-приймання виконаних робіт. Надалі у разі заміни цих осіб протягом 3 (трьох) календарних днів інформувати про це Благодійника і Отримувача благодійної допомоги.

5.2. Підрядник у межах цього Договору наділяється такими правами:

5.2.1. Вимагати від Отримувача благодійної допомоги і Благодійника належного виконання умов цього Договору.

5.2.2. Зупинити виконання робіт (або розірвати Договір в односторонньому порядку) у разі невиконання або неналежного виконання Отримувачем благодійної допомоги і Благодійником своїх зобов'язань за цим Договором, що створило перешкоди для виконання робіт та/або унеможливило їх виконання. При цьому Підрядник наділяється правом вимагати оплати фактично виконаних робіт і компенсації понесених витрат у зв'язку з таким припиненням робіт на підставі відповідного акта, підписаного Сторонами.

5.2.3. Вимагати належної оплати робіт в порядку, передбаченому цим Договором.

5.3. На Отримувача благодійної допомоги у межах цього Договору покладаються такі зобов'язання:

5.3.1. Надати Підряднику об'єкти для виконання робіт на підставі акта приймання-передачі об'єкта Підряднику.

5.3.2. Надати Підряднику кошторисну документацію за об'єктами.

5.3.3. Прийняти виконані Підрядником роботи відповідно до умов цього Договору.

5.3.4. Негайно письмово повідомляти Підрядника про виявлені матеріали неналежної якості, які використовуються при виконанні робіт.

5.3.5. Забезпечити безперешкодний доступ працівників Підрядника на об'єкти для належного виконання зобов'язань за цим Договором.

5.3.6. Заздалегідь, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів, письмово повідомляти Підрядника про необхідність проведення додаткових робіт, не передбачених цим Договором, але безпосередньо пов'язаних з його виконанням.

5.3.7. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання від Підрядника підписувати акти приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми № КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, кошториси на проведення додаткових робіт.

5.3.8. У разі наявності зауважень до якості та строків виконання робіт письмово повідомляти про це Підрядника не пізніше наступного робочого дня від дати виявлення відповідних недоліків і фіксувати такі факти (складати відповідні акти) винятково у присутності представників Підрядника.

5.3.9. Протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати підписання Договору надати Підряднику та Благодійнику перелік осіб, які уповноважені представляти Отримувача благодійної допомоги на об'єктах, а також підписувати від імені Отримувача благодійної допомоги акти приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-3, а також довідки про здачу-приймання виконаних робіт. Надалі у разі заміни цих осіб протягом 3 (трьох) календарних днів інформувати про це Підрядника і Благодійника.

5.4. Отримувач благодійної допомоги у межах цього Договору наділяється такими правами:

5.4.1. Відмовитися від приймання завершених робіт у разі виявлення недоліків, які унеможливлюють використання об'єкта за його призначенням.

5.4.2. Вимагати від Підрядника своєчасного, належного виконання робіт за цим Договором.

5.4.3. Вимагати від Підрядника усунення недоліків або усунути їх власними силами за рахунок Підрядника (у тому числі за рахунок зменшення вартості робіт), які (недоліки) виявлені та підтверджені відповідно до цього Договору.

5.4.4. Вимагати відшкодування прямих збитків, завданих Отримувачу благодійної допомоги внаслідок порушення Підрядником умов цього Договору.

5.5. На Благодійника у межах цього Договору покладаються такі зобов'язання:

5.5.1. Виконувати розробку кошторисів на підставі наданих Отримувачем благодійної допомоги затверджених відомостей дефектів.

5.5.2. Своєчасно і в повному обсязі оплатити роботи відповідно до умов цього Договору.

5.5.3. Здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт.

5.5.4. У разі наявності мотивованих зауважень до якості та строків виконаних робіт фіксувати такі факти, а також зазначати їх усунення в загальному журналі робіт у присутності Підрядника та Отримувача благодійної допомоги.

5.5.5. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Договору надати Підряднику та Отримувачу благодійної допомоги перелік осіб, які уповноважені представляти Благодійника на об'єктах, а також підписувати від імені Благодійника акти приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних підрядних робіт типової форми № КБ-3, а також акти здачі-приймання виконаних робіт. Надалі у разі заміни цих осіб протягом 3 (трьох) календарних днів інформувати про це Підрядника і Отримувача благодійної допомоги.

6. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ (ЗАГИБЕЛІ) АБО ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА

<…>

7. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ВИКОНАНИХ РОБІТ

7.1. Якість робіт вважається належною, якщо вони виконані відповідно до кошторисної документації та умов цього Договору.

7.1.1. Підтвердженням належного виконання робіт Підрядником є акт приймання виконаних підрядних робіт, який підписаний уповноваженими представниками Сторін.

7.2. Акт приймання виконаних підрядних робіт складає Підрядник і передає Отримувачу благодійної допомоги і Благодійнику для підписання не пізніше 25 числа поточного місяця.

7.3. Після закінчення робіт на об'єкті Підрядник не пізніше 3 (трьох) робочих днів складає і передає для підписання Отримувачу благодійної допомоги і Благодійнику акт здачі-приймання виконаних робіт за об'єктом (Додаток 4).

7.4. У разі мотивованої відмови Отримувача благодійної допомоги від прийняття виконаних робіт (відмови від підписання акта приймання виконаних робіт) Отримувач благодійної допомоги складає акт, в якому містяться зауваження до виконаних робіт відповідно до підпункту 5.3.8 цього Договору. Відмовою від прийняття виконаних робіт і підписання акта приймання виконаних робіт є наявність неусунених зауважень, зафіксованих в актах і загальному журналі робіт відповідно до п.5.5.4 і п.5.3.8 цього Договору.

7.5. На підставі актів і записів у загальному журналі робіт, що містять зауваження до виконаних робіт, Підрядник вживає необхідних заходів для усунення недоліків виконаних робіт у строк, який не може перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів, і надає Отримувачу благодійної допомоги і Благодійнику докази такого усунення, після чого складає новий акт приймання виконаних робіт, який розглядається Отримувачем благодійної допомоги і Благодійником відповідно до цього Договору.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

<…>

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі порушення зобов'язань щодо своєчасної оплати робіт Благодійник сплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

9.2. У разі порушення встановлених у цьому Договорі строків виконання робіт Підрядник виплачує Благодійнику неустойку (штраф) у розмірі 0,1% від вартості таких робіт (пункт 4.1 цього Договору) за кожен факт порушення строків виконання робіт.

<…>

9.7. У разі неусунення пошкоджень об'єктів благоустрою міста Підрядником Міська рада надає акт із зазначенням вартості відновлювальних робіт, а Благодійник утримує з суми виконаних Підрядником робіт вартість відновлювальних робіт.

<…>

10. СТРОК ДІЇ, ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

<…>