МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Лист МФУ від 24.06.2016 р. № 31-11420-07-10/18593

Вартісний критерій для основних засобів бюджетних установ

Щодо вартісного критерію для основних засобів

<...> Пунктом 2 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202 (далі - Стандарт 121), визначено, що об'єкт основних засобів визнається активом, коли існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, пов'язаних з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства і вартість об'єкта основних засобів може бути визначена.

Вартісні критерії та вимоги щодо терміну експлуатації для зарахування активів до певної групи основних засобів визначаються з дотриманням норм пункту 3 розділу II Стандарту 121 та додатка 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611.

Згідно з пунктом 4 розділу II Стандарту 121 об'єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю, якою є, зокрема, вартість придбання у разі придбання за плату.

Пунктом 5 розділу II Стандарту 121 визначено перелік витрат, які включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів у разі придбання за плату, а саме: суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків), реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб'єктові державного сектору); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Відповідно до пункту 1 розділу III Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 11, зарахування на баланс об'єкта основних засобів здійснюється на підставі відповідного первинного документа. <...>

 

 

Заступник Міністра -

керівник апарату

 

            Є. Капінус