Міністерства фінансів України

Наказ МФУ від 24 травня 2017 року № 524

Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Наказ Міністерства фінансів України
від 25 грудня 1995 року № 207

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 1996 р. за № 18/1043

Із змінами і доповненнями, 

внесеними  наказом МФУ від 24.05.2017 р. № 524

На виконання пункту 4 розділу II Програми комплексного вирішення питань щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами, затвердженої 28.11.95, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити погоджену з Національним банком, Міністерством статистики та Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України форму Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, що додається.

2. Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною формою в Національному банку України та в державних податкових інспекціях за місцем знаходження суб'єктів підприємницької діяльності.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 24.05.2017 р. № 524)

3. Встановити, що обов'язкове декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною формою щоквартально в терміни, встановлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності, починаючи з підсумків за 1995 рік, а спільними підприємствами з іноземними інвестиціями - щоквартально до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і у терміни, встановлені для подання річної звітності, починаючи з підсумків діяльності за 1995 рік.

4. Пункт 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 24.05.2017 р. № 524)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 фінансів України від 24.05.2017 р. № 524,
 у зв'язку з цим пункти 6, 7
 вважати відповідно пунктами 4, 5)

4. Головній державній податковій інспекції України забезпечити подання статистичному комітету Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики реєстру декларацій по підприємствах, які задекларували наявність валютних цінностей або майна за межами України.

5. Головній державній податковій інспекції України через засоби масової інформації довести до відома суб'єктів підприємницької діяльності про запровадження нової єдиної форми декларації.

 Міністр

П. К. Германчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Правління
Національного банку України

 
В. С. Стельмах

Заступник
Міністра статистики України

 
І. А. Іванченко

Заступник Міністра зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України

 
В. М. Шевальов

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 грудня 1995 р. № 207

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 січня 1996 р. за № 18/1043


ДЕКЛАРАЦІЯ
про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і

знаходяться за її межами

станом на "01" ______________ 199_ року

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Повна назва резидента _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Адреса резидента ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Код ЄДРПОУ резидента ______________________________________________________________

4. Повна назва та адреса уповноваженого банку України, в якому резидентом відкрито рахунок в національній валюті України, номер цього рахунку _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Повна назва та адреса уповноважених банків України, в яких резидентом відкрито валютні рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Назви, країни та адреси іноземних банків, в яких резидентом відкрито рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери (всі зазначені реквізити вказати англійською та українською мовами) __________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II. ФІНАНСОВІ ВКЛАДЕННЯ

Знаходиться (перераховано) в іноземній валюті

Країна

Об'єкт вкладення (назва та адреса підприємства, банку тощо)

Код валюти

Сума в валюті

Сума в національній валюті*

Дата, № платіжного документа**

Дата, № ліцензії НБУ***

1

2

3

4

5

6

7

8

1. На рахунках, відкритих в іноземних банках:

 

 

 

 

 

 

 

2. Депозити та вклади в іноземні банки:

 

 

 

 

 

 

 

3. До статутних фондів іноземних (в т. ч. спільних) підприємств за кордоном:
- % частки у статутному фонді:

 

 

 

 

 

 

 

4. До статутних фондів дочірніх підприємств за кордоном:

 

 

 

 

 

 

 

5. На рахунки філій (представництв) за кордоном:

 

 

 

 

 

 

 

6. До статутних фондів іноземних (спільних) банків:
- % частки у статутному фонді:

 

 

 

 

 

 

 

7. На придбання іноземних державних цінних паперів:

 

 

 

 

 

 

 

8. На придбання цінних паперів іноземних банків:
- кількість акцій та їх вид:

 

 

 

 

 

 

 

9. На придбання цінних паперів іноземних підприємств:
- кількість акцій та їх вид:

 

 

 

 

 

 

 

10. На придбання іноземних страхових полісів:
- кількість полісів та їх вид:

 

 

 

 

 

 

 

11. На придбання нерухомого майна:

 

 

 

 

 

 

 

12. На придбання прав інтелектуальної (промислової) власності:

 

 

 

 

 

 

 

13. Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених векселів по імпортних контрактах, по яких на звітну дату перевищено встановлені законодавством терміни здійснення цих контрактів:

 

 

 

 

 

 

 

14. Перераховано на інші цілі (пояснити на які саме):

 

 

 

 

 

 

 

____________
* - По курсу НБУ на звітну дату;

** - Копії платіжних документів обов'язково додаються до декларації;

*** - По вкладеннях після 1 березня 1993 року.

III. МАЙНО ТА ТОВАРИ ЗА КОРДОНОМ

Підстави перебування майна за кордоном (внесено)

Країна

Об'єкт вкладення (назва та адреса підприємства, банку тощо)

Перелік майна

Вартість в валюті

Вартість в національній валюті*

Дата митного оформлення, № ВМД**

Дата, № ліцензії МЗЕЗіТ ***

1

2

3

4

5

6

7

8

1. До статутних фондів іноземних (в т. ч. спільних) підприємств:
- % частки у статутному фонді:

 

 

 

 

 

 

 

2. До статутних фондів дочірніх підприємств за кордоном:

 

 

 

 

 

 

 

3. До філій (представництв) за кордоном:

 

 

 

 

 

 

 

4. До статутних фондів іноземних (в т. ч. спільних) банків:
- % частки у статутному фонді:

 

 

 

 

 

 

 

5. Товари (роботи, послуги), що експортовані резидентом за межі України з оплатою в іноземній валюті і за які на звітну дату не надійшли в установлені законодавством терміни валютні кошти на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку:

 

 

 

 

 

 

 

6. Товари (роботи, послуги), що експортовані резидентом за межі України за бартерними угодами і за які на звітну дату не надійшла в установлені законодавством терміни імпортна частина бартерної угоди:

 

 

 

 

 

 

 

7. Товари (роботи, послуги), що вивезені резидентом за межі України як давальницька сировина і за які на звітну дату не надійшли в установлені законодавством терміни готова продукція або валютні кошти на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку:
- довідково: контрактна вартість неотриманої готової продукції або за яку не надійшли валютні кошти на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку:

 

 

 

 

 

 

 

8. Інше майно за кордоном (пояснити на яких підставах):
в тому числі нерухоме майно:

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* - По курсу НБУ на звітну дату;

** - Копії ВМД обов'язково додаються до декларації;

*** - По вкладеннях після 2 жовтня 1995 року.

 

IV. ДОХОДИ (ДИВІДЕНДИ) В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ,

ОДЕРЖАНІ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

1. Джерело отримання доходів (дивідендів), його повна назва, країна та адреса (всі зазначені реквізити вказати англійською та українською мовами) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Нараховано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по кожному коду окремо) ________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Сплачено податків та інших зборів, передбачених законодавством іноземної держави, код валюти, сума (по кожному коду окремо) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Одержано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по кожному коду окремо) _________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

- із них перераховано на валютні рахунки в уповноваженому банку України, код валюти, сума (по кожному коду окремо) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

- із них перераховано на рахунки в іноземних банках, код валюти, сума (по кожному коду окремо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Примітка: при наявності доходів (дивідендів) в іноземній валюті, одержаних від інвестиційної діяльності за межами України, до цієї декларації обов'язково додаються легалізовані та перекладені українською мовою (з нотаріальним засвідченням) копії наступних документів:

а) аудиторського висновку про фінансову діяльність іноземного (спільного) підприємства за кордоном;

б) рішення засновників іноземного (спільного) підприємства за кордоном про розподіл прибутків (дивідендів);

в) довідка податкової служби країни, де отримано доходи (дивіденди) в іноземній валюті про суму сплачених податків та інших зборів, передбачених законодавством цієї країни.

 

V. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.2. Виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів, робіт, послуг ___________________
_____________________________________________________________________________________

1.3. В т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ______________________________

2.1. Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених і не погашених векселів по імпортних контрактах ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.3. В т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ______________________________

3.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг на виконання бартерних контрактів ___________
_____________________________________________________________________________________

3.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг на виконання бартерних контрактів ____________
_____________________________________________________________________________________

3.3. В т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ______________________________

4.1. Вартість давальницької сировини, що вивезена резидентом за межі України _________________
_____________________________________________________________________________________

4.2. Сума коштів, перерахованих за кордон в оплату за переробку давальницької сировини ________
_____________________________________________________________________________________

4.3. Контрактна вартість готової продукції, що має бути вироблена з давальницької сировини резидента: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4.4. Вартість готової продукції, що вироблена з давальницької сировини та надійшла в Україну або валютні кошти, що надійшли на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку від продажу готової продукції за кордоном: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.5. В т. ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ______________________________

Примітка: показники V розділу декларації заповнюються зростаючим підсумком з початку року.

Всі суми в декларації заповнюються цифрами та прописом!

Відомості, що містяться у цій декларації, є вичерпними і достовірними за станом на "___" ____________ 199___ року.

Особам, які підписали і завірили печаткою цю декларацію, відомо, що ухилення від встановленого порядку декларування, несвоєчасне подання, приховування або перекручення відомостей про валютні цінності та майно, які належать резидентам України і фактично перебувають за межами України, тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України.

Керівник підприємства

 
(підпис)

________________________
(Прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 
(підпис)

________________________
(Прізвище та ініціали)

"___" ____________ 199___ року.                                                                              Печатка

Додаток
до наказу Міністерства фінансів України
від 25 грудня 1995 р. № 207


ДОВІДКА
про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Додаток втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 24 травня 2017 року № 524)

____________